ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ติดต่อ Call Center 055-693-077 ขอบคุณค่ะ/ครับ
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานรวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
สท0023.5/ว263 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้เบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว1876 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.1/ว764 1-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.1/ว764 2-การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว765 การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว269 ขอเชิญประชุม NT ประจำปีการศึกษา 2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว747 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว1833 เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.5/ว255 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562  [ 21 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.1/ว268 ปรับกำหนดการและจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม [ 21 ก.พ. 2562 ]     
เร่งรัดการรายงานตามแบบรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/1809 รายงานการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.5/ว256 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ไตรมาสที่ 2  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.5/ว257 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 2  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.5/ว713 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 2  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว252 รายงานผลการดำเนินงาน e-plan เดือนมกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.5/ว710 หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.2/1768 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.2/ว714 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน [ 18 ก.พ. 2562 ]     
สท0023.3/ว711 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต [ 18 ก.พ. 2562 ]     
 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว 1210  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว39  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว38  [ 22 ก.พ. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.พ. 2562 ]
การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว701  [ 22 ก.พ. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว694 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 14 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 31 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถย [ 13 ก.ย. 2561 ]

 
 


 
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 1  
การคืนเงินค่าสมัครสอบ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 292  ตอบ 2  
สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้จากลิงค์ไหนคะ (27 มี.ค. 2561)    อ่าน 699  ตอบ 18  

 
 
 
อบต.นครเดิฐ เว็บเล่นเกมออนไลน์ (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ทุ่งเสลี่ยม ถนนชำรุด (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 108  ตอบ 5
อบต.เมืองเก่า การร้องเรียน (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
   
อบต.ศรีนคร กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนล [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เมืองเก่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับผึ้ง โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านยาว ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยริมค [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงเอฟเฟคพิธีเปิดงานการแข่่งขันกีฬาต้านภัยยาเ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยกีฬา สำหรับแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลวังทองแด [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจิก มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักตามแนวฯ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก สำนักปลัด มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ตา [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เกาะตาเลี้ยง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 

ลอดช่องไทยวัดภาวนาราม
 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองกระดิ่ง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร