ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
   
 
     
 
     

 
 
 
สท0023.3/ว1589 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินกู้ ไตรมาส 2 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ผ่านระบบ INFO  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว563 การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว562 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.4/ว1588 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว548 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง 2  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว554 การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว551 1-แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1368