หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
     

 
 
 
สท0023.3/ว2276 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2273 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก SAR ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2274 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว2274 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว848 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว847 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMISสนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว854 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว842 แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว2206 ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 6/2562  [ 24 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1400