ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
   
 
     
 
     

 
 
 
สท 0023.4/ว1041 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง 2  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.4/ว269 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง 1  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว377 รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรรให้แก่เทศบาล และ อบต. ตามสัดส่วนประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
0023.2/ว386 เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2562  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว385 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2562  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.1/ว331 แต่งตั้งคณะทำงานในการเตรียมงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัยประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.1/ว1066 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/2986 หารือการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลกรณีสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
สท0023.2/ว375 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-10 เพิ่มเติม  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1340