ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
แสดงเมนูลัด
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ติดต่อ Call Center 055-693-077 ขอบคุณค่ะ/ครับ
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานรวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
สท 0023.4/ว1041 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง 2 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
สท 0023.4/ว269 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้ง 1 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว377 รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรรให้แก่เทศบาล และ อบต. ตามสัดส่วนประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
0023.2/ว386 เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว385 เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 3/2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว331 แต่งตั้งคณะทำงานในการเตรียมงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัยประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว1066 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.2/2986 หารือการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลกรณีสรรหาตำแหน่งสายงานบริหาร [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว375 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-10 เพิ่มเติม [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว374 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11-20 เพิ่มเติม [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1050 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทําเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว378 แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ในการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ของกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย [ 14 มี.ค. 2562 ]     
สท 0023.4/ว1041 แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว1042 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1038 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1037 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน KidDiary School ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ เพิ่มเติม [ 13 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1035 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1034 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ปี 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการจับคู่ศาสนสถานในพื้นที่ เพิ่มเติม เป็นแห่งที่ 2 [ 13 มี.ค. 2562 ]     
 
 
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1618 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว996  [ 13 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้) ปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว984  [ 12 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) null ด่วนที่สุด มท 0819.2/ว952  [ 12 มี.ค. 2562 ]
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมในรุ่นที่ 11,12,16,17,18,19 และ 20 รุ่นละ 100 คน สน.บถ. มท 0809.4/ว961  [ 12 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 14 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 31 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถย [ 13 ก.ย. 2561 ]

 
 


 
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 184  ตอบ 1  
การคืนเงินค่าสมัครสอบ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 301  ตอบ 2  
สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้จากลิงค์ไหนคะ (27 มี.ค. 2561)    อ่าน 721  ตอบ 18  

 
 
 
อบต.ทุ่งยางเมือง ปัจจุบันนี้ก็สามารถใช้งานสล็อตร่วมกับระบบออนไลน์ได้แล้ว (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านป้อม Helthy Man LesPreeks (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ดงเดือย slotxo ไม่มีโกง (14 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
   
ทต.ในเมือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก จากศูนย์สาธิตถึงมิตรภา [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ในเมือง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บ - ๑๓๘๐ จำนวน ๓ รายการ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE สายบ้านโรตารี่ ซอย 2 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีนคร ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๖, [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
อบต.หนองจิก ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ำสายหนองนก หมู่ที่ 9 (บ้านดงอีขาว) [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองจิก ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองหลังโรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู่ที่ 6 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองมะพลับ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุทำฝายชะลอน้ำชั่วครา [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครเดิฐ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องป [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุใช้ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จำน [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ในเมือง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านนา ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562)1803 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสิ้นปีวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริห [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 

ลอดช่องไทยวัดภาวนาราม
 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองกระดิ่ง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร