ซ่อนเมนูลัด
กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
แสดงเมนูลัด
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ติดต่อ Call Center 055-693-077 ขอบคุณค่ะ/ครับ
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานรวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
สท0023.3/ว1589 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]     
กลุ่มงานส่งเสริมฯ เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินกู้ ไตรมาส 2 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ผ่านระบบ INFO [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว563 การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว562 โครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.4/ว1588 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว548 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง 2 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว554 การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว551 1-แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว551 2-แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว551 3-แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1545 ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 4/2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1567 1-การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1567 2-การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว1566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.5/ว1565 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.1/ว1542 ขอเชิญประชุมการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว542 1-รายงานผลการดำเนินงาน e-plan เดือนมีนาคม 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว542 2-รายงานผลการดำเนินงาน e-plan เดือนมีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1561 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus [ 22 เม.ย. 2562 ]     
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจ [ 10 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 14 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ [ 31 ม.ค. 2562 ]

 
 


 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งนิติกร/ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 234  ตอบ 1  
การคืนเงินค่าสมัครสอบ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 327  ตอบ 2  

 
 
 
อบต.หนองกระดิ่ง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองกลับ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
   
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อติด [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแก่ง [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลปากแคว [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจิก ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองตุรี พร้อมท่อลอดเหลี่ยมป [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจิก ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายคลองน้ำเย็น - อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม 2 เมษายน 2562 ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล นายกองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม. ทำกิจกรรม [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม 3 เมษายน. 2562. ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม. ประชุม [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม 13 เมษายน 2562 ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม คณะผู้บ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม 19 เมษายน 2562 ด.ต.สมบูรณ์ ฝั้นสลุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม และคณะผ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหลัง อ.ส.ค. หมู่ที่ 3 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองมะพลับ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีนคร ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองมะพลับ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเดิม เป็นถนนลาดยางแบบ Asphalt Concrete ส [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองมะพลับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เคพซีล สายซอย 1 (ล็อค 9) หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 

ลอดช่องไทยวัดภาวนาราม
 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองกระดิ่ง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร